Steeds inclusiever

Met ‘Steeds inclusiever’ geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking. Zodat stapsgewijs steeds meer scholen en mbo-instellingen klaarstaan voor leerlingen en studenten met een beperking. Bron: Onderwijsraad

Het advies ‘Steeds inclusiever’ is een advies van de Onderwijsraad aan de minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs en Media. De minister heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd met het oog op het einde van de vijfjarige beleidsperiode Passend onderwijs. (...)

De raad adviseert schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en de overheid om speciaal en regulier dichter bij elkaar te brengen. Door beide schoolsoorten op een locatie onder te brengen kunnen mengvormen ontstaan en wordt thuisnabij en gezamenlijk onderwijs ook mogelijk voor leerlingen die zwaardere ondersteuning en toerusting nodig hebben. Bovendien kunnen faciliteiten en expertise worden gedeeld. Om de expertise op scholen verder te vergroten adviseert de raad om inclusiever onderwijs nadrukkelijk een plaats te geven in het curriculum van initiële lerarenopleidingen en op te nemen in nascholingsprogramma’s. Ga naar de website van de onderwijsraad en download het advies.