Rapport onderwijstijd en urennorm & start Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Bron: Nieuwsbrief OCW

Met de voortgangsbrief over het programma Ruimte voor Regie die naar de Tweede Kamer gestuurd is, is een reactie gegeven op het internationaal vergelijkend onderzoek naar onderwijstijd en urennorm in het primair onderwijs. Ook is in de brief vermeld welke scholen vanaf 1 augustus van start gaan met het Experiment Ruimte in Onderwijstijd.

Het internationaal vergelijkend onderzoek naar onderwijstijd en urennorm in het primair onderwijs is afgerond. Uit het onderzoek kan een aantal conclusies worden getrokken. Nederlandse leerlingen krijgen in vergelijking met leerlingen in andere landen relatief veel onderwijs. Het aantal uur doet er toe, hoewel de effecten ervan beperkt in omvang zijn. Er zijn ook studies die geen of zelfs een negatief verband vinden. De onderzoeksliteratuur is hierover niet eenduidig. Minder onderwijstijd betekent niet automatisch positieve effecten voor leraren. Het aantal lesuren is niet bepalend voor hun werkstress, terwijl administratieve taken, communicatie met ouders en zorgen over leerlingen met gedragsproblemen wel een sterk effect hebben op de ervaren werkdruk. Een advies uit het rapport is daarom om de bredere discussie te voeren over de volledige tijd die leraren aan schoolwerk besteden en niet enkel stil te staan bij de urennorm.