Een beroepsbeeld voor de professionele wereld van het kindcentrum

Experts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen 24 uur met elkaar in conclaaf. Tijdens dit interactieve proces zijn de bouwstenen geformuleerd voor een beroepsbeeld van medewerkers in een kindcentrum. Dit beroepsbeeld heeft als doel een wenkend perspectief te bieden voor zowel opleidingen als werkveld over de gewenste professionaliteit in een kindcentrum. Bron; Pact voor Kindcentra

Het idee voor een zogenaamd beroepsbeeld is ontstaan aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra. Inspiratiebron was het beroepsbeeld voor de leraar (Snoek c.s., 2017). De ontwikkeling van kindcentra zet door, zo blijkt uit het onderzoek van Oberon (2019). Een beroepsbeeld draagt bij aan een breed gedragen en gedeelde visie op de professionele wereld van het kindcentrum en een gemeenschappelijke taal ondersteunt de ontwikkeling van kindcentra.

Een eerste ontwerp 
Het resultaat van de ontwerpsessie is een eerste ontwerp van het beroepsbeeld van de professionele wereld van het kindcentrum.

Om iets zinvols te kunnen zeggen over het beroepsbeeld van de professionele wereld van het kindcentrum is een heldere, up-to-date definitie van een (integraal) kindcentrum nodig. In het concept beroepsbeeld hebben we gebruik gemaakt van de kenmerken, principes en ambities van integrale kindcentra, zoals geformuleerd in het “Integrale kindcentra over wat hen kenmerkt”. We hebben het dan over kernbegrippen als inclusief, integraal, kind specifiek, interprofessioneel en ‘leer-leef-thuisnabij’.

Bij het ontwerp van het beroepsbeeld is gekozen voor het uitgangspunt van parallelliteit. Wat geldt voor de ontwikkeling van kinderen zou evenzeer moeten gelden voor de ontwikkeling van professionals binnen het IKC. De brede ontwikkelingsopdracht van het IKC vraagt om een wezenlijk andere invulling van de verschillende rollen, taken en functies. Het gaat over domein overstijgende competenties zoals ondernemerschap, flexibiliteit, onderzoekende houding en omgevingsgerichtheid. Het gaat ook over de inhoudelijke domeinen van het kindcentrum zoals (vak)didactiek, pedagogiek, gezondheid, verzorging. Of deze kerncompetenties en domeinen (al) aanwezig zijn binnen het team hangt af van de ontwikkelingsfase en de context van het kindcentrum. 
Het werken in een kindcentrum biedt ook nieuwe kansen voor en mogelijkheden tot groei en ontwikkeling voor de verschillende professionals werkzaam in een kindcentrum. Een beroepsbeeld geeft inzicht in die mogelijkheden.

Het beroepsbeeld kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het kan een strategisch document zijn en bijvoorbeeld helpen bij het maken van een omgevingsanalyse. Het kan ook een ontwikkelinstrument zijn, dat gebruikt wordt voor de dialoog tussen medewerker en leidinggevende en voor teamontwikkeling. Het beroepsbeeld kan dienen om loopbaanbeleid te ontwikkelen; het geeft inzicht in mogelijke loopbaanpaden.

Naar verwachting vindt de definitieve publicatie van het beroepsbeeld plaats rond de zomer van 2019.