Samenwerking rond IKC's is niet meer te stoppen

Kasteel Nyenrode was 27 maart het decor van de meest recente ontwikkelingen en publicaties over kindcentra. Pact voor Kindcentra was de gastheer. Op deze unieke plek werd er nieuw onderzoek van Oberon aan de ministeries van OCW en SZW aangeboden. Dit onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van kindcentra doorzet en geen hype is gebleken. Ook presenteerde Pauline Slot de literatuurstudie die zij samen met Paul Leseman deed, waarin zij (internationaal) bewijs laten zien van het nut van toegankelijke voorzieningen en het nut van samenwerking. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER,  ( zie foto) sprak de aanwezigen toe over het belang van goede en toegankelijke kinderopvang en kindcentra voor alle kinderen. 

Onderzoek 1.
Investeren in kinderen van 0-12 jaar, is een literatuurstudie naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd door Pauline Slot en Paul Leseman van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra. In deze publicatie worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd. De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.

 

Onderzoek 2.
Bijna een kwart van alle scholen en een minstens zo groot deel van de kinderopvang profileert zich momenteel als kindcentrum; een organisatie waar scholen, kinderopvang en veelal ook jeugdhulp samenwerken voor een betere voorziening voor kinderen en ouders. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Oberon heeft uitgevoerd naar samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Deze groeiende trend toont aan dat de vorming van kindcentra geen hype is geweest, vindt opdrachtgever Het Kinderopvangfonds. Het fonds ziet helaas nog wel belangrijke belemmeringen in wet- en regelgeving en in de financiering.

 

Onderzoek 3.
Directies van tien integrale kindcentra die een voorhoedefunctie vervullen in de IKC-ontwikkeling zijn geïnterviewd over de vraag: wat kenmerkt een IKC? Doel van het onderzoek was – vooruitlopend op een eventueel onderzoek naar opbrengsten van IKC’s - in kaart brengen wat de kenmerken van deze innovatieve IKC’s zijn en welke opbrengsten zij nastreven.

Wat hen anders maakt dan reguliere scholen en ook anders dan ‘gewone’ IKC’s is dat de samenwerkende partijen niet toevallig onder één dak zitten, maar de intentie hebben om gezamenlijk aan één pedagogische opdracht te werken en dat ook daadwerkelijk toepassen. De gezamenlijke, gedeelde visie, het gekozen concept, is leidend voor de vormgeving van een op elk kind toegesneden aanpak. Samenwerking tussen verschillende professionals (kinderpeuteropvang, basisschool en jeugdhulp) is hier als het ware omheen georganiseerd. Bovendien start de begeleiding al heel vroeg, in de voorschoolse fase.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Het Kinderopvangfonds, in het kader van PACT voor Kindcentra. PACT voor Kindcentra verwerkt de opbrengsten van het onderzoek in een animatie met de titel ‘Wat is een Kindcentrum?’.

Bronnen; Pact voor Kindcentra, KinderopvangTotaal.
Foto; Job van Velsen