Handreiking ouderraadpleging

Bron: WMS

Scholen zijn in een aantal gevallen wettelijk verplicht de ouders te raadplegen, onder meer bij fusie of sluiting van de school, de verandering van de grondslag, de regeling van de voor- en naschoolse opvang en de wijziging van de onderwijstijd in het primair onderwijs. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) schrijft niet voor hoe de raadpleging plaats moet vinden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. De handreiking Ouderraadpleging biedt medezeggenschapsraden en bestuurders/directeuren een aantal praktische handvatten.

Downloaden