De Vrijeschool gaat breed

Veel basisscholen lopen warm voor bredeschoolontwikkeling. Dat deze heel goed past in de antroposofische leer, bewijst de Vrijeschool Raphaël in Almere. En deze vrijeschool is niet de enige met bredeschoolambities!

"Vruchtbaar is alleen als in de spiegel van de menselijke ziel de gehele gemeenschap vorm krijgt, en in de gemeenschap de kracht van elk individu leeft." Rudolf Steiner

Dit schooljaar begon Raphaël als ‘Brede Vrijeschool’. Deze zomer ging Raphaël de samenwerking aan met BSO De Lentemorgen, de peuterspeelzaal Catootje en kinderdagopvang Lievegroet. Alle partners van de Brede Vrijeschool werken vanuit één antroposofische visie. Samen zoeken ze verbinding met de wijk en ze delen het gebouw met externe partners. De Almeerse vrijeschool staat in deze ontwikkeling niet alleen. Ook de Vrije school in Den Haag oriënteert zich op het bredeschoolconcept. Samen met De Vrije Speelklas en kinderopvangorganisatie Triodus zoekt deze Vrije School naar mogelijkheden om hun samenwerkng inhoudelijk en organisatorisch verder uit te bouwen tot een Antroposofisch Kindcentrum.

De vrijescholen nemen het kind in woord en daad als uitgangspunt. Volgens de antroposofische leer maakt ieder kind maakt zijn eigen, innerlijke ontwikkeling door en het onderwijs (en de opvang) stimuleert en ondersteunt het kind hierbij. Muziek, creativiteit en toneelspelen spelen daarbij een minstens even grote rol als lezen, schrijven en rekenen. Het vrije spel stimuleert de kinderen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, zoals initiatief nemen en samenwerken. De school schenkt samen met de kinderen aandacht aan het ritme van de dag, bijvoorbeeld aan de hand van een kabouter. ’s Ochtends maken de kinderen de kabouter wakker en daarna mogen ze gaan spelen. Wanneer de kabouter weer gaat slapen, is het tijd voor rustigere activiteiten, zoals voorlezen.

Lees meer