IKC Prins Willem Alexander in Vlaardingen

“Ouders moeten de twinkeling in de ogen van hun kinderen zien”

In het nieuwe gebouw van het Kindcentrum Willem Alexander in Vlaardingen werken een basisschool, een peuterspeelzaal, de kinderopvang en de openbare bibliotheek samen. Het personeel werkt samen als één team om de ontwikkelingskansen van de kinderen zoveel mogelijk te vergroten.

Moeilijkheden oppakken
Dit kindcentrum heeft te maken met moeilijke omstandigheden in de wijk. Er zijn veel probleemgezinnen, één op de vier bewoners op leeft op of onder het bestaansminimum, en door de goedkope huurwoningen verhuizen mensen vaak. Het IKC pakt deze moeilijkheden op en wil fungeren als centrum in de wijk. Het gebouw is 52 weken per jaar open en het IKC biedt behalve opvang en onderwijs ook regelmatig gratis naschoolse activiteiten voor kinderen van het IKC om te voorkomen dat zij doelloos op straat rondlopen. Ze krijgen bijvoorbeeld mediatraining van de mediacoach; zo leren ze met programma’s als Word en Powerpoint om te gaan. Een van de partners in het IKC is een bibliotheek. Wanneer kinderen voor het eerst op de school komen, worden ze lid van de bibliotheek. Ze krijgen meteen tien boeken mee naar huis. Op die manier wordt het voor de kinderen een gewoonte boeken te lenen en te lezen. De bibliotheek is na schooltijd openbaar voor iedereen. Er liggen niet alleen kinderboeken, maar ook informatieve boeken over opvoeden voor de ouders. En wanneer de  kinderen van de basisschool af zijn, kunnen ze in deze bibliotheek hun huiswerk komen maken.

Aan de slag met taal
Een van de problemen waarmee de school kampt is taalachterstand. De helft van de kinderen is van allochtone afkomst en zij komen oorspronkelijk uit 32 landen. Het IKC ondersteunt deze kinderen door middel van verlengde leertijd in de onderbouw. Zij krijgen les in taal en vergroten hun woordenschat met 3000 woorden. Ook hun ouders zijn de Nederlandse taal vaak niet voldoende machtig. Met het pilotproject Ei van Columbus probeert de school ook de taalvaardigheid van ouders te verbeteren. Het is van belang dat zij in het Nederlands met hun kind praten en de woorden die de kinderen leren herhalen. De ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning is op deze school een speerpunt, hoewel het lastig blijkt om alle ouders te bereiken. Maar volgens de school is het cruciaal in het leven van de kinderen dat ouders weten wat zij op school doen: “Ouders moeten de twinkeling in de ogen van hun kinderen zien.”

Investeren in ouders
De omstandigheden op dit kindcentrum  vragen een grote betrokkenheid van de medewerkers. Ze moeten niet alleen interesse hebben in het lesgeven overdag, maar in het hele wel en wee van de kinderen. Daarnaast is ouderbetrokkenheid van groot belang in de ontwikkeling van deze kinderen. Een school moet daarom soms ook investeren in de ontwikkeling van ouders.