Extra middelen VVE

De komende twee jaar krijgen de grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, zomerscholen en schakelklassen. Deze middelen worden gericht ingezet in de grote steden met een focus op de achterstanden bij kinderen onder de vier jaar.

Minister Van Bijsterveldt heeft hierover bestuursafspraken gemaakt met de wethouders van de G4 en van de G33. De komende periode worden de gezamenlijke ambities verder uitgewerkt in concrete afspraken per stad, op basis van de nulmeting die de Inspectie van Onderwijs de afgelopen tijd heeft uitgevoerd. Met deze bestuursafspraken geeft de minister samen met de grote steden uitwerking aan actielijn 5 van het actieplan ‘Basis voor presteren’. Ze wil hiermee bereiken dat kinderen zonder taalachterstand naar de basisschool gaan en dat de resultaten van de basisschool omhoog gaan, mede door de inzet van zomerscholen en schakelklassen. Naast uitbreiding van schakelklassen en zomerscholen en een hoger doelgroepbereik voor VVE gaat het ook om een verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse educatie.

Kwaliteit
De kwaliteit van pedagogische medewerkers is doorslaggevend voor een goede uitvoering van VVE door de kwaliteit van het aanbod te versterken en meer opbrengstgericht te werken, hoop de minister hogere opbrengsten binnen VVE te realiseren. Ze maakt daarom afspraken met gemeenten over het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers, over het plaatsen van meer hbo’ers op de groep en over opbrengstgerichter werken.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is een belangrijke factor bij het tegengaan van achterstanden bij risicoleerlingen. De leeropbrengsten bij kinderen zijn groter als ouders ondersteund worden in het creëren van een stimulerende omgeving. De minister spreekt daarom met de gemeenten af dat er een gericht ouderbeleid ingevoerd wordt, dat ouders goed geïnformeerd worden, dat er een intake wordt gedaan, dat ouders gestimuleerd worden om ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen, dat ouders geïnformeerd worden over de ontwikkeling van het kind en dat er rekening gehouden wordt met de thuistaal.

Aanbod
Ook het aantal VVE plaatsen wordt uitgebreid. Gemeenten zetten lokale voorzieningen in om de toeleiding te verbeteren. De minister wil ook dat het aantal schakelklassen en zomerscholen wordt uitgebreid. Doel is om te voorkomen dat talent van leerlingen verspild wordt, doordat ze vanwege een taalachterstand niet het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden.

Bestaande infrastructuren
In totaal wordt er dit jaar 70 miljoen per jaar over de G37 verdeeld. In 2013 is dat 95 miljoen. De komende periode zullen gemeenten, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen afspraken maken voor het bereiken van deze doelen. De brede school biedt hier al een uitstekende infrastructuur voor, omdat de genoemde partijen daar vaak al samenwerken. Er is al sprake van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen en peuterspeelzaal, kinderopvang en scholen weten elkaar te vinden. Het is daarom nu aan gemeenten om goed na te denken hoe ze de middelen in willen gaan zetten en hoe ze bestaande infrastructuren daarbij kunnen benutten.