Op zoek naar de Big Five

Actieplannen IKC op Bonaire

Op Bonaire, een gemeente binnen ons Koninkrijk, zijn nagenoeg alle scholen op weg om een IKC te worden. Het bestuurscollege, het Openbaar Lichaam Bonaire, de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties werken ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan de implementatie van dit 'Safetynet' rondom de basisscholen en kinderopvsngorganisaties. Uitgangspunt is een gezamenlijk ontwikkelde visie, beschreven in het rapport Samen voor de Toekomst. Een IKC stuurgroep, waarin alle schoolbesturen en de drie grootste kinderopvangorganisaties en het OLB vertegenwoordigd zijn, ziet toe dat binnen hun locaties de samenwerking van de grond komt onder één leiding. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden naschoolse activiteiten te realiseren. Mooi is te zien hoe alle niveaus betrokken zijn en stappen vooruit zetten. Ook adviseert Job het OLB bij de IKC stuurgroep en diverse vraagstukken en stimuleert hij de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen alle IKC’s dmv het organiseren van bijeenkomsten, intervisie enz.

In opdracht van het RK-schoolbestuur werken we planmatig aan een stevig fundament op iedere IKC locatie. Er zijn  ormele samenwerkingsovereenkomsten met kinderopvangorganisaties vastgelegd, per locatie eis samen met alle medewerkers is een visie en ambitiedocument gemaakt. Er zijn een aantal informatieavonden geweest voor de ouders en, afhankelijk van de fase waarin ieder IKC zich momenteel bevindt, wordt er gewerkt met actieteams om de vijf ambities, de “Big Five” zoals we bedacht hebben, voor dit schooljaar uit te werken.

Skol Amplio ( Brede School) Papa Cornes

IKC Rincon, Kollegio San Luis Bertran en Tia Sus KDV/BSO

Toch leuker dan een rood stoplicht op de deur.....