Stichting Brede Buurtschool Den Haag

Michael Krul, directeur van de Stichting Brede Buurtschool Den Haag, is sinds september 2014 ambassadeur.

De stichting is in 2012 opgericht om brede buurtscholen in Den Haag op verschillende manieren te ondersteunen. Sinds 2013 is de stichting volledig operationeel. Directeur Krul legt uit dat om een groot aantal scholen gaat: in 2018 moeten alle Haagse basisscholen en 20 middelbare scholen een brede buurtschool zijn.

Risico’s afdekken

De werkzaamheden van de stichting zijn zowel zakelijk als verbindend van aard. De zakelijke kant van de stichting bestaat uit het afdekken van onder andere personele en financiële risico’s voor scholen. Om een brede buurtschool te worden, moet een school vaak extra personeel aannemen. “De grote schoolbesturen in Den Haag vinden het opzetten van brede buurtscholen een goede ontwikkeling, maar het brengt ook financiële risico’s met zich mee. Scholen nemen personeel vaak eerst tijdelijk in dienst. Later moet dit een vast contract worden, terwijl het onzeker is hoelang zij nog subsidie blijven ontvangen. Wij dekken dit risico af door het extra personeel dat nodig is in dienst te nemen.” De stichting heeft nu ongeveer 50 mensen in dienst die werkzaam zijn op brede buurtscholen. Daarnaast dekt de stichting ook risico’s af op het gebied van huisvesting en exploitatie.

Verbinden in de wijk

Naast de zakelijke activiteiten, heeft de stichting een verbindende rol bij de samenwerking tussen scholen, partners en de buurt. Krul: “Dit kan zowel op lokaal, stadsdeel- of op wijkniveau zijn. Wij organiseren bijvoorbeeld sessies en bijeenkomsten. Scholen komen dan een aantal keer per jaar bij elkaar om te praten en van elkaar te leren.”

Brede buurtscholen
- Drie verschillende vormen
Er zijn drie verschillende vormen van brede buurtscholen in Den Haag. Ten eerste is er de samenwerkingsvorm tussen school en kinderopvang. Dat is vergelijkbaar met een IKC. “Binnen deze stroming gaat het om inhoudelijke afstemming, het bieden van een onderdak voor de hele dag, en één pedagogische lijn.” De tweede soort brede buurtschool is de school in de wijk. Deze school is betrokken bij de wijk, en andersom wordt de wijk betrokken bij de school. De derde vorm is de school en brede vorming. Deze staat in het teken van het aanbieden van extra onderwijstijd. “Dit kan gaan om zes uur per week meer leertijd, zaterdagscholen of zomerscholen. Deze extra tijd wordt gebruikt voor activiteiten voor taalontwikkeling en het ontdekken van nieuwe talenten op het gebied van sport en cultuur, waaronder muziek en toneel.” Een brede buurtschool kan ook een combinatie zijn van deze drie stromingen. Welke activiteiten scholen aanbieden, hangt af van de stroming.

Beeldmerk

Om brede buurtscholen zichtbaar te maken voor iedereen, heeft de stichting het beeldmerk brede buurtschool ontwikkeld. Met dit beeldmerk mag een school zich officieel brede buurtschool noemen. “Wij hebben bewust niet gekozen voor een keurmerk, want het is niet onze bedoeling om scholen te keuren. Brede buurtscholen kunnen dit beeldmerk zelf bij ons aanvragen.” Inmiddels hebben ongeveer 35 scholen dit beeldmerk. “Samen vormen zij een groot netwerk.”

Partners

Brede buurtscholen werken veel samen met partners in kinderopvang en welzijn in Den Haag. Bij nieuwbouw van scholen krijgt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) steeds meer aandacht. “De zorg komt meer naar de school, in plaats van andersom. Voorheen fungeerden samenwerkingspartners vaak als aparte instellingen in aparte gebouwen. Nu zit er vaak een medewerker, of zelfs een hele dependance, van het CJG in de school.”

Onafhankelijk

De stichting krijgt subsidie van de gemeente, maar heeft wel een onafhankelijk bestuur. Het bestuur is gevormd door vertegenwoordigers van brede buurtscholen, afkomstig uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang en welzijn. Krul legt als directeur verantwoording af aan het bestuur. De stichting heeft geen directe, maar een indirecte lijn met de gemeente.

Stichting Brede Buurtschool Den Haag
Ambassadeur: Michael Krul
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag

m.krul@sbbdenhaag.nl
www.sbbdenhaag.nl