Brede School Presikhaven - Arnhem

Presikhaaf is de jongste van de Arnhemse Vogelaarwijken: gebouwd in de jaren ’50 tot ’70 van de vorige eeuw, rondom een winkelcentrum. Presikhaaf had toen al een krachtige bovenwijkse functie en uitstraling naar stad en regio. In die tijd was het een nieuw concept dat van meet af aan een positief stempel aan de wijk verleende. Dit gegeven en de mogelijkheid om te wonen in Arnhem Noord gaf de wijk status en voedde een trots gevoel bij bewoners.

Herstructurering

De typische nieuwbouwwijk uit die periode maakt de wijk verder een bleke, wat saaie en voorspelbare indruk. Eenzijdigheid en gebrekkige kwaliteit van woningen, vooral de hoogbouw, zijn de wijk op den duur parten gaan spelen. In de jaren ’80 kwam de wijk in verval. De trots van bewoners werd in toenemende mate vermengd met bezorgdheid en onvrede over de zichtbaar negatieve ontwikkeling. Verloedering, veranderingen in leefstijlen en werkloosheid verleenden hieraan een bittere lading. Dit leidde tot de onvermijdelijke herstructurering die momenteel gaande is. Bouwen van nieuwe woningen en voorzieningen van hoge kwaliteit, zoals een in het oog springend Multifunctioneel Centrum, maken de wijk opnieuw aantrekkelijk, ook voor nieuwe bewoners. De wijk krijgt nieuw elan. In Presikhaaf west wonen ruim 8.000 Arnhemmers, waarvan 45% van Nederlandse afkomst.

MFC Presikhaven is een groot multifunctioneel centrum, waarin tal van organisaties zijn gehuisvest:
- Consultatiebureau
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- Kinderdagverblijf Harlekijn, Skar
- Peuterspeelzaal Presikhaven, Rijnstad
- Lourdesschool, basisonderwijs
- Annie mg Schmidtschool, basisonderwijs
- BSO Waterkasteel, Skar
- Bibliotheek Presikhaaf
- Wijkcentrum Presikhaven
- Wijkpost gemeente Arnhem
- Jongerencentrum Push
- Politiepost

Daarnaast zijn er nog verschillende organisaties die werkzaamheden uitvoeren vanuit dit MFC, zoals ROC’s, EHBO-vereniging, wijkverenigingen, logopedie, etc.

De belangrijkste speerpunten in de brede schoolsamenwerking zijn:
1. Werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie: OVER & WEER;
2. Doorgaande leerlijnen van voorschoolse voorzieningen naar basisschool naar Voortgezet Onderwijs;
3. Breed Educatief Aanbod: het realiseren van een breed samenhangend aanbod in de vrijetijdsbesteding voor de jeugd;
4. Ouderbetrokkenheid & Opvoedingsondersteuning.

Ambassadeur: Gea Mulder
MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
g.mulder@rijnstad.nl