Opleidings- en bevoegdheidseisen

Denk bij het over en weer inzetten van medewerkers ook aan de bevoegdheidseisen. Voor het onderwijs gelden de:

 • wet op primair onderwijs (WPO)
 • wet op voortgezet onderwijs (WVO)

Voor de kinderopvang geldt de:

 • wet op kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Uit de wetgeving komen eisen voort. Houd hier rekening mee bij het over en weer inzetten van personeel.

Gedurende de dagPersoneel moet voldoen aan:
School 
 • WPO/WVO.
 • Opleidingseisen voor leerkrachten: onderwijsbevoegdheid is verplicht.
 • Voor OOP: geen op basis van wetgeving. Het schoolbestuur kan wel eisen formuleren.
 • VOG is verplicht.
 • Bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel. Voor OOP gelden nog geen wettelijke bekwaamheidseisen.
 
Tussenschoolse opvang (tso) 
 • Sinds 1 augustus 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten zijn geschoold (WPO artikel 45). Ze kunnen hiervoor de TSO-opleiding volgen, een pedagogische cursus of een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO.
 • VOG is verplicht.
 
Kinderopvang/buitenschoolse opvang (bso) 
 • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 • Opleidingseisen: SPW 3/SPW4 of vergelijkbaar.
 • VOG is verplicht.
 
Naschoolse activiteiten 
 • Afspraken vanuit het schoolbestuur in samenwerking met o.a. muziekscholen, sportverenigingen en culturele instellingen.