Omgevingsanalyse

Wie zijn de kinderen van deze brede school of IKC? Welke ouders komen hier? Wat hebben zij nodig en wat brengen ze mee? Voor wie organiseer je naschoolse activiteiten? Hoeveel kinderen gaan er naar de naschoolse opvang?

Met een goede omgevingsanalyse, heb je beter zicht op voor wie je wat kunt of moet doen. Hier beschrijven we welke gegevens je daarbij kunnen helpen.

Tip: Bij het verzamelen van gegevens verdrink je snel in de hoeveelheid informatie. Maak onderscheid tussen ‘nice to know’ en ‘need to know’. Wat heb je echt nodig om een beeld te krijgen van de omgeving? Zoek die informatie eerst bij elkaar. De afdeling ‘Statistiek’ van de gemeente kan je vaak al een heel stuk op weg helpen. Of beschikt vaak al over veel van deze informatie.

Kijk hier voor een voorbeeld van een omgevingsanalyse.

Informatie over de wijk

 • Aantal bewoners
 • Samenstelling van de wijk (gemiddelde opleiding, etniciteit, gemiddeld inkomen, SES, gezinssamenstelling, aantal verhuizingen)
 • Aanwezige voorzieningen
  • hun hoofddoelstelling
  • hun aanbod
  • Gebruikers
  • Wat zij kunnen bieden aan de brede school
 • Bedrijven/organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de brede school

Eventueel:

 • Mogelijke nieuwbouwprojecten of renovatieprojecten
 • Criminaliteitscijfers gekoppeld aan leeftijd

Informatie over de kinderen

 • aantal kinderen in de wijk
 • aantallen kinderen op voorschoolse voorzieningen
 • aantallen kinderen op school
 • aantallen kinderen bij andere voorzieningen (sportclubs, muziekschool, enz.)
 • aantal kinderen van school vanuit de verschillende voorschoolse voorzieningen
 • aantal kinderen dat gebruik maakt van de BSO
 • aantal kinderen dat gebruik maakt van de naschoolse activiteiten en hoe vaak
 • aantal zorgkinderen
 • aantal gewogen leerlingen
 • aantal nieuwkomers
 • aantal kinderen met taalachterstand
 • aantal doorverwijzingen speciaal onderwijs
 • aantal kinderen met rugzakje en pgb
 • doorverwijzing VO
 • succesvolle doorverwijzing VO
 • gegevens over welbevinden / tevredenheid
 • Cito scores (leerlingvolgsysteem en Cito-eindtoetsen)
 • cijfers over incidenten op school / buiten schoolaansluiting bij de behoefte van kinderen:
  • Wat doen ze graag?
  • Wat hebben ze nodig?

Informatie over ouders

 • opleidingsniveau ouders
 • werksituatie ouders (percentage werklozen)
 • culturele achtergrond ouders
 • beheersing Nederlandse taal
 • aantallen nieuwkomers
 • aantal 1-oudergezinnen
 • aantal ouders dat actief betrokken is bij de betrokken instellingen
 • aansluiting bij de behoefte van ouders:
  • Wat doen ze graag?
  • Wat hebben ze nodig?
  • Hoe kunnen ze bijdragen aan de brede school?

Voorbeeld: ouders die meewerken in de brede school

De Wilgenbroek in Boxtel verwacht van ouders dat zij meehelpen met naschoolse brede school activiteiten. Ze noemen dat het principe van wederkerigheid. Zie hier hoe dat op deze brede school geregeld is.

Informatie over de medewerkers

 • talenten en competenties van de verschillende medewerkers
 • functiestaken en verantwoordelijkheden binnen de brede school

Voorbeeld analyse

Analyse t.b.v. voorschoolse en buitenschoolse opvang.