Naar een sluitende begroting

Voor de ontwikkeling van brede scholen is meestal aanvullende financiering nodig. Een sluitende begroting vraagt om financiële inventiviteit en ondernemersgeest.
Globaal bezien kunnen we drie stappen onderscheiden:

 • inventarisatie van mogelijke financieringsbronnen
 • een financiële haalbaarheidsanalyse
 • budgetafspraken

Financieringsbronnen

Kan een brede school met reguliere middelen tot stand komen? Waarschijnlijk niet, maar met ombuiging en bundeling van budgetten komt men vaak al een heel eind. Er zijn in feite twee ‘filosofieën’ over financiering. De eerste zegt: met bestaande middelen is veel mogelijk, maar als je wat meer wilt, is er altijd extra geld nodig. De tweede keert het om: de brede school biedt een goed financieel kader voor de ontwikkeling van de sociale en fysieke infrastructuur en daarmee voor de bundeling van geldstromen. Klik hier voor een overzicht van financieringsbronnen.

Haalbaarheidsanalyse

In een financiële haalbaarheidsanalyse is het benodigde budget afgezet tegen de beschikbare financieringsruimte. Knip het benodigde budget op in drie delen, en kijk voor elk deel afzonderlijk naar de haalbaarheid

 1. Financiering van initiatief en voorbereidingen

Na de beslissing om met de brede school van start te gaan is een startbudget nodig om de initiatieffase en de voorbereidingsfase te bekostigen (met uitzondering van de realisering van nieuwe huisvesting). Het budget wordt gebruikt om een projectleider aan te stellen, bijeenkomsten te organiseren, communicatie vorm te geven en plannen te ontwikkelen.

 1. Financiering huisvesting

De haalbaarheid van de financiering van nieuwe huisvesting wordt afzonderlijk bekeken. Daarbij spelen prognoses over het aantal kinderen en volwassenen dat de voorzieningen gaat gebruiken een grote rol, omdat die cijfers uiteindelijk vertaald worden in vierkante meters. Ook de uitkomsten van discussies over duurzaam bouwen en ‘bouwen voor de piek’ zullen het financiële plaatje beïnvloeden. ‘Bouwen voor de piek’ betreft huisvesting voor de geboortegolf die in een nieuwbouwwijk ontstaat. Die piek is meestal na 15 jaar voorbij en dan zou men flexibel met het gebouw en dus ook met de financiën moeten kunnen omspringen.

 1. Financiering samenwerking en activiteiten

Stel de financiering van personele kosten, werkbudgetten en eventuele te verwachten exploitatielasten zeker vast voor een periode van enkele jaren, bij voorkeur voor de duur van de eerste uitvoeringsfase. In de praktijk blijkt vaak dat de benodigde middelen elk jaar opnieuw uit verschillende potjes bij elkaar moeten worden geschraapt.

Budgetafspraken

In de meeste gemeenten zijn er meerjarige budgetafspraken gemaakt. De beslissing om met de uitvoeringsfase te starten gaat gepaard met lange termijn afspraken over financiering, dat wil zeggen een meerjarig dekkingsplan. Benoem de verschillen in financiering van de partners, zoals:

 • onderwijshuisvestingsmiddelen;
 • budget- of contractfinanciering voor welzijn, cultuur en sport;
 • de basispakket- en maatwerkfinanciering van de jeugdgezondheidszorg;
 • de publiek-private financiering van de kinderopvang;
 • de verschillende landelijke, regionale en lokale subsidieregelingen.

Waar liggen mogelijkheden voor bundeling?

De afspraken kunnen worden bekrachtigd in:

 • raadsbesluiten over de inzet van gemeentelijke middelen;
 • raamcontracten, resultaatafspraken en subsidiebeschikkingen tussen gemeenten en subsidie-ontvangers;

Begroting en werkbudgetten

Bij het maken van een begroting voor de brede school/IKC gaat het over welke middelen partijen inbrengen. En over welke procedures daarbij horen. Benoem alle reguliere middelen voor personeel en huur vanuit de onderscheiden organisaties (schoolbestuur, organisatie kinderopvang en andere partners) als totaal beschikbaar budget. De kosten voor personeel en huisvesting worden door elke organisatie apart gedragen en voldaan. Voor eventuele combinatiefunctionarissen kan gekozen worden voor één of twee werkgevers. Eventueel kan een beheersstichting worden ingesteld voor de exploitatie en het beheer van het gebouw.

Werkbudget en werkbegroting.

De betrokken partijen brengen hun reguliere budgetten voor bijvoorbeeld verbruiksmateriaal, voeding en scholing samen in een gezamenlijk werkbudget die, ahv de gezamenlijke activiteiten in een jaar, begroot worden in een werkbegroting. In de verantwoording dienen – vanuit de verschillende verantwoordelijkheden – de onderdelen duidelijk zichtbaar te blijven. Onderstaand een voorbeeld voor een werkbegroting voor onderwijs en kinderopvang.

schema-naarsluitendebegrooting