Het proces

Het proces om tot de (door)ontwikkeling van een brede school/IKC te komen is cyclisch en richt zich op ontwikkeling en verbetering. Het PDCA-model geeft een goede beschrijving van de activiteiten die worden verricht:

 • PLAN: Ontwerp een plan voor de (door) ontwikkeling van een brede school/IKC. Stel hiervoor doelstellingen vast. We noemen dit ook wel de ontwikkelfase.
 • DO: Voer de geplande (door)ontwikkeling uit in een gecontroleerde setting. Hiermee start de praktijkfase
 • CHECK: Meet het resultaat van de (door) ontwikkeling en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie. Toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
 • ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Binnen de PDCA-cyclus begint het met de interne standpuntbepaling waarbinnen het bepalen van de visie als eerste aan bod komt.

Dit is het fundament voor al je verdere handelen. In de visie zijn de volgende vragen uitgewerkt:

 • Wat verstaan wij onder een brede school/IKC?
 • Vanuit welke idealen t.a.v. kinderen denken we?
 • Waarom willen we komen tot een brede school/IKC?
 • Wat zoeken we in samenwerking?
 • Welke partners zijn betrokken?
 • Wat zijn onze doelen?

Bij het opstellen van een visie is het maken van een analyse nuttig. Het is zinvol om hierbij zowel de interne context als de omgevingscontext te betrekken. Als de visie is vastgesteld, kunnen de doelen daarvan worden afgeleid. Een visie is meestal ruim en abstract geformuleerd. Doelen zijn concreter, maar wel afgeleid uit de visie. Vervolgens worden de doelen vertaald naar een strategie en activiteiten. Omdat instellingen in de brede school/IKC zowel eigen doelstellingen als gezamenlijke doelstellingen hebben is het opstellen van brede school doelen een gemeenschappelijk proces. Deze samenwerking vraagt specifieke aandacht, want het gaat om verbinding en relaties tussen de samenwerkende professionals. Een goede samenwerking is niet alleen van belang op de werkvloer, een voorwaarde voor een stevig samenwerkingsfundament ligt ook op bestuurlijk niveau.

Stapsgewijs komen in de planning/ontwerpfase de volgende processtappen aan bod:

 1. Interne standpuntbepaling
 2. Procudure en gesprekken om tot (een) partner(s) te komen, voorzover dat nog niet helder is
 3. Opstellen van een intentieverklaring met de partner om de bedoelingen helder naar elkaar uit te spreken en vast te leggen
 4. Uitwerken van de samenwerking op verschillende terreinen
 5. Vastleggen van samenwerkingsafspraken in een overeenkomst

Na de planning/ontwerpfase volgt de uitvoering: DO. In deze fase wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken. Sommige eerder gemaakte afspraken op hoofdlijnen zullen nog nader dienen te worden uitgewerkt. Het meten en evalueren van het resultaat en dat vergelijken met de oorspronkelijke situatie en de vastgestelde doelstellingen vindt plaats in de CHECK fase. Aan de hand van de gevonden resultaten, kunnen bijstellingen plaatsvinden: ACT. Hiermee kom je dan weer terecht in een nieuwe PLAN fase.