Gezonde leefstijl

In veel brede scholen staan de thema’s sport, bewegen en gezonde leefstijl hoog op de agenda. Vanuit de Rijksoverheid wordt door middel van de Gezonde School aanpak (Link naar: www.gezondeschool.nl) ingezet op het stimuleren van scholen om hier mee structureel aan de slag te gaan en te verbinden aan de andere gezondheidsbevorderende trajecten die er in de omgeving van de school (zoals de inzet van de gemeente).

Gezonde School aanpak

De Gezonde school aanpak is een aanpak voor professionals om, aansluitend bij de behoefte van de school aan de slag te gaan met een structurele en effectieve inzet op gezonde leefstijl. Een Gezonde School betekent dat u structureel werkt aan gezondheidsthema’s. Denk aan voeding, , sport en bewegen, sociaal emotionele ontwikkeling, genotmiddelen en seksuele vorming. Door goed voor te bereiden en te organiseren kunt u beschikbare middelen (zoals tijd en geld) efficiënt en effectief inzetten. Inzicht in de gezondheidssituatie en -gedrag van leerlingen helpt u om makkelijker te kiezen uit het enorme aanbod. Belangrijk is om activiteiten te evalueren. Zo gaat u na welke activiteiten goed verlopen en welke aangepast moeten worden.

De Gezonde School-aanpak is gebaseerd op een aantal kernpunten. De bundeling van die kernpunten maken de aanpak effectief:

 1. Een structurele aanpak: De Gezonde School-aanpak is succesvoller als u niet eenmalig maar langdurig aandacht besteedt aan de gezondheidsthema’s die voor uw school belangrijk zijn
 2. Een integrale aanpak: De Gezonde School-aanpak houdt rekening met de leerlingen, leerkrachten én ouders. De aanpak werkt door op vier verschillende pijlers, namelijk:
  1. Signalering: signalering kunt u onderdeel maken van uw zorgstructuur. Bepaal, bijvoorbeeld in samenspraak met de Jeugdverpleegkundige en de Intern Begeleider, op welke aspecten de school wilt letten, en neem deze op in de lijst van te signaleren factoren uit de zorgstructuur. Een voorbeeld van signaleren is letten op overgewicht.
  2. Gezondheidseducatie: Met gezondheidseducatie en schoolomgeving zet u activiteiten in die scholieren direct met het thema in aanraking brengen. Dat heeft de grootste invloed op gedrag en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan discussies met leerlingen of in reguliere lessen voorbeelden van gezondheidsthema’s gebruiken.
  3. Omgeving: Bijvoorbeeld een gezonde, veilige en groene speelplaats inrichten die uitnodigt om te spelen of de leerlingen ook buiten schooluren op het schoolplein laten spelen
  4. Beleid: U zorgt ervoor dat de activiteiten en maatregelen zijn opgenomen in beleidsdocumenten zodat ze structureel worden verankerd. Bijvoorbeeld een fruitdag instellen, zorgen dat leerlingen weten waar ze terecht kunnen bij problemen of gezondheid opnemen in het schoolbeleid.
 3. De school staat centraal: de behoefte van de school is het uitgangspunt. Wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen het belangrijkste om aan te pakken? De bestaande inzet voor gezondheid dient als startpunt.
 4. Collectieve preventie én individuele leerlingenzorg: er is aandacht voor zowel de groep als de individuele leerling.
 5. Een goede samenwerking met preventiepartners: goede samenwerking met de preventie partners ondersteunt de school.Om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl op school is een weloverwogen keuze van gezondheidsthema’s belangrijk. U wilt natuurlijk dat uw inzet zo effectief mogelijk is en dat uw kostbare tijd goed en efficiënt wordt ingezet. Als u voor een van de onderstaande gezondheidsthema’s kiest, dan vergroot u het effect door activiteiten te ondernemen op het gebied van de vier pijlers; signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving en beleid.

Gezondheidsthema’s

Voeding: U kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/voeding/

Sport en bewegen: U kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/sport-en-bewegen/

Sociaal- emotionele ontwikkeling: u kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/sport-en-bewegen/

Hygiëne, huid en gebit: u kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/hygiene-huid-gebit-en-gehoor/

Roken en alcohol: u kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/roken-en-alcohol/

Relaties en seksuele vorming: u kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/relaties-en-seksuele-vorming/

Fysieke veiligheid: u kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/relaties-en-seksuele-vorming/

Milieu: Bij het thema Milieu heeft u aandacht voor onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid. Denk hierbij aan maatregelen voor een betere ventilatie, het opstellen van een hitteprotocol en het maken van afspraken over schoonmaak. U kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/milieu/

Mediawijsheid: Scholen spelen een belangrijke rol bij mediawijsheid. Door op de school aandacht te besteden aan bewust, veilig en positief gebruik van digitale media, worden kinderen mediawijs.U kunt hier meer over lezen op: http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/mediawijsheid/

Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl

Het leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl helpt bij het vormgeven van beleid, programma’s en leerplannen op scholen en in de kinderopvang. In de wereld vol verleidingen moeten kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar zelf weloverwogen keuzes leren maken ten aanzien van hun leefstijl. Het leerplankader beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen.

Er wordt uitgegaan van zeven thema’s die aansluiten op de pijler educatie binnen de Gezonde School-aanpak:

 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • voeding
 • bewegen en sport
 • persoonlijke verzorging
 • genotmiddelen
 • relaties en seksualiteit
 • fysieke veiligheid

Dit leerplankader is ontwikkeld door SLO in nauwe samenwerking met verschillende landelijke thema-instituten en expertisecentra.

Bent u benieuwd wat het Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl voor uw werk kan betekenen ga dan naar Gezondeleefstijl.slo.nl en bekijk daar de animatie.

Gezonde school en Ouderbetrokkenheid

Het bevorderen van de gezondheid van leerlingen is zeker niet alleen een taak van de school. De eerste verantwoordelijkheid hierin ligt bij de ouders. Ouders en school kunnen elkaar hierin versterken. Daarom is het belangrijk om ouders te informeren en te betrekken bij de gezondheidsactiviteiten van uw school.

In het primair onderwijs zijn er veel activiteiten om kinderen te stimuleren gezond te eten en te bewegen. Juist omdat ouders een grote rol spelen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, is het belangrijk om ook hen hierbij te betrekken.

Een belangrijk instrument bij de activiteiten rondom ouderbetrokkenheid is de toolkit die verschillende landelijke partijen hebben ontwikkeld. Hierin zijn materialen en methoden opgenomen die professionals binnen en buiten school kunnen gebruiken om ouderbetrokkenheid te vergroten. De toolkit vindt u op

Bewegen

Meer over bewegen leest u hier en op http://www.gezondeschool.nl/po/werken-aan-gezondheidsthema-s/sport-en-bewegen/.