Functies in de brede school/IKC

Binnen de brede school/IKC is er vaak meer diversiteit in functies en/of taken of komen er nieuwe functies. Denk aan de directeur IKC, de combinatiefunctionaris, ICC-er, de schoolmaatschappelijk werker. Zorg voor goede functieomschrijvingen. Beschrijf ieders taken en verantwoordelijkheden binnen uw brede school. Ook die van de bestuurders. Dit maakt verwachtingen helder.

Hieronder beschrijven we enkele functies in de brede school/IKC. Dit zijn voorbeelden. Het daadwerkelijke takenpakket per functie zal en kan per school anders zijn.

Voorbeelden van functies

Directeur brede school

Leiding geven aan een brede school/IKC is  een ‘nieuwe’ functie. Benoemde directeur van de basisschool niet vanzelfsprekend tot directeur van de brede school/IKC. Dit is een andere functie en vraagt andere bekwaamheidseisen. Bovendien heeft een dergelijke aanstelling een sterk symbolische werking (machtsverhoudingen).

Coördinator

Een brede school coördinator hoeft niet gebonden te zijn aan één brede school, maar kan verschillende brede scholen onder zijn hoede hebben. De coördinator is de spil tussen de gemeente, de besturen en de verschillende partijen op de werkvloer. De coördinator richt zich vooral op de ontwikkeling van de programmering en de communicatie. Het gaat niet alleen om naschoolse activiteiten, maar ook activiteiten gericht op het versterken van de doorgaande lijnen, bijvoorbeeld tussen peuterspeelzaal en basisschool. De taken en verantwoordelijkheden van de coordinator dienen, net als voor alle functies binnen brede school of IKC, voor ieder inzichtelijk en helder beschreven te zijn.

Onderwijsassistent/PM

Onder schooltijd worden de onderwijsassistenten vooral ingezet bij de lessen voor de jongste groepen. Ze zijn in dienst van de school maar kunnen ook ingezet worden in de tussenschoolse en naschoolse opvang.

Huismeester

De huismeester is belast met controle en toezicht op het gebruik van (multifunctionele) ruimten door de verschillende groepen gebruikers. De huismeester doet kleine noodzakelijke klussen en ziet er op toe dat iedereen zich aan de regels houdt.

Combinatiefunctie

De combinatiefunctionaris heeft formeel één werkgever en werkt in twee werkvelden/sectoren op basis van samenwerkingsafspraken tussen twee werkgevers. De functie bestaat in het algemeen uit een binnen- en buitenschools deel. De taken van de onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en vrijetijdspedagoog zijn bijvoorbeeld in één functie en persoon gecombineerd: ’s morgens in de klas ter assistentie van de leerkracht, in de middagpauze als toezicht op de kinderen en ’s middags als begeleider van naschoolse activiteiten.

De brede school/IKC vraagt ook wat van competenties en bekwaamheidseisen van medewerkers die specifiek zijn voor de brede school.

Functieprofielen

Scholen gebruiken voor het beschrijven en waarderen het functiewaarderingsysteem FUWA. Voor iedere onderwijssector zijn voorbeeldbeschrijvingen opgesteld. Sinds 2014 bestaat FUWA onderwijs. Met deze web applicatie kunnen organisaties online (generieke) functies beschrijven en waarderen.

De sector sport gaat voor functiewaardering uit van de Integrale Functieanalysemethode (IFA-functiewaarderingssysteem) waaruit de functieniveaumatrix (FNM) is ontwikkeld.

In de kinderopvang gaat men voor de leidinggevende functies uit van de ‘Bakkenist-methode voor functiewaardering’. In de cao is een overzicht van matrixfuncties en salarisschalen opgenomen.

Openbare bibliotheken gaan uit van het FUWA-instrument om functies te waarderen en correct in te schalen in het loongebouw.

Welzijn gaat uit van matrixfuncties. Deze zijn opgenomen in het functieboek als onderdeel van de cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening.

Hier staat een overzicht van diverse functies in de brede school. En ook bij het platform dagarrangementen en het NJI vindt u informatie over functieomschrijvingen. Voor medewerkers die in dienst zijn van het onderwijs geldt dat de functiebeschrijving opgesteld moet zijn met het FUWA waarderingssysteem.