Combinatiefuncties

Combinatiefuncties zijn functies waarbij de werknemer in dienst is bij één werkgever, maar in twee werkvelden/sectoren werkzaamheden verricht zoals onderwijs en sport en onderwijs en cultuur.

De functie bestaat meestal uit een binnen- en buitenschools deel. Het rijk stimuleert de combinatiefuncties met de Brede impuls combinatiefuncties.

De kinderopvang, welzijn en onderwijssector spraken al voor de impuls over combifuncties of combinatiefuncties. De combinatiefuncties binnen brede school/IKC zijn daardoor niet altijd functies op basis van de Brede impuls combinatiefuncties.

De achtergrond zetten we op een rij:

Brede impuls combinatiefuncties

De ‘Brede impuls combinatiefuncties’ bestaat uit twee delen:

 • de Impuls brede scholen, sport en cultuur: om een impuls te geven aan combinatiefuncties in de sectoren onderwijs, cultuur en sport;
 • de buurtsportcoaches als onderdeel van het programma Sport en Bewegen in Buurt.

De impuls biedt subsidie aan de deelnemende gemeente om gezamenlijk met scholen, sport en/of culturele instellingen een combinatiefunctionaris aan te stellen.

In het voorjaar van 2015 doen 371 gemeenten mee aan de Brede impuls. In totaal realiseren zij bijna 2.900 fte combinatiefuncties.

Impuls brede scholen, sport en cultuur

In 2007 hebben de ministeries van OCW en VWS  samen met de VNG, NOC*NSF, VBS (namens de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties) en de Cultuurformatie de ‘Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur’ ondertekend. Dit gaf een structurele impuls aan combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur. De rijksoverheid draagt circa 20.000 euro per fte bij. De gemeente of een derde partij vult de overige kosten aan door cofinanciering.

In 2012 is de regeling verder gegaan on der de naam Brede impuls combinatiefuncties.

Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Vanaf 1 januari 2012 heeft het ministerie van VWS extra middelen beschikbaar gesteld voor combinatiefunctionarissen, die werken als buurtsportcoaches. Dit is een onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. De middelen zijn beschikbaar via de Brede impuls combinatiefuncties.

Meer informatie:

Combinatiefuncties Onderwijs : landelijke ondersteuning voor onderwijs.

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)  specifiek voor cultuurcoaches.

Sport en Bewegen in de Buurt landelijke ondersteuning programma Sport en Bewegen in de Buurt. Buurtsportcoaches maken hier onderdeel van uit.

Voordelen combinatiefuncties

Scholen die werken met combinatiefuncties zijn erg enthousiast. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en kwantiteit van het sport- en beweeg of cultuuraanbod verbetert. Combinatiefunctionarissen zijn de spin in het web om binnen- en buitenschoolse activiteiten te verbinden. Het bundelen van werkzaamheden in twee werkvelden/sectoren levert een aantal voordelen op voor alle betrokkenen.

Voorbeelden combinatiefuncties

Het voorbeeld van de combinatiefunctie bestaat niet. De taken van een combinatiefunctionaris sluiten namelijk aan op behoeften op de brede school of in de wijk. Toch zijn er ook veel overeenkomsten tussen combinatiefuncties. We geven hier een aantal voorbeelden.

Voorbeelden op basis van de brede impuls combinatiefuncties:

 • De vakleerkracht bewegingsonderwijs op de school is ook trainer bij de sportvereniging;
 • De vakleerkracht gym organiseert ook naschoolse sportactiviteiten en legt verbindingen tussen de sportvereniging en het onderwijs;
 • De muziekdocent geeft les binnen de brede school en op de muziekschool;
 • De trainer van de sportvereniging werkt ook op school en verzorgt naschoolse activiteiten.

Voorbeelden binnen de brede school/IKC (niet op basis van de brede impuls):

 • De onderwijsassistent op de basisschool die ook de buitenschoolse opvang (bso) verzorgt;
 • De onderwijsassistent die ’s morgens in de klas de leerkracht assisteert, tijdens de middagpauze toezicht houdt en als pedagogisch medewerker na schooltijd in de buitenschoolse opvang werkt of naschools activiteiten begeleidt.

In BUURTSPORTCOACH. zijn praktisch voorbeelden te vinden hoe binnen gemeenten buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen worden ingezet.

Bekijk hier de voorbeeldfunctiebeschrijvingen:

Arbeidsvoorwaarden combinatiefunctie

De combinatiefunctionaris is in dienst bij één werkgever en werkt in twee sectoren. Hierbij geldt één contract en daarmee één cao en arbeidsvoorwaarden. Regel dit rechtspositioneel goed. Win ook altijd fiscaal advies in. Lees hier meer over bij detachering en uitleen. In de cao po staan expliciet bepalingen voor het benoemen van combinatiefunctionarissen op basis van de Brede impuls combinatiefuncties. De betrokken partijen moeten afspraken maken over de verdeling van:

 • loonkosten
 • begeleiding,

Het risico bestaat dat de combinatiefunctionaris gaat “zweven” tussen sectoren. Dit maakt de combinatiefunctie kwetsbaar. Dat kan voorkomen worden door:

 • begeleiding van de combinatiefunctionaris;
 • duidelijke afspraken tussen samenwerkingspartners;
 • verdeling van verantwoordelijkheden tussen samenwerkingspartners;
 • periodieke afstemming.

Ruime aandacht voor het goed regelen van zaken met oog op werkgeverschap en het HRM beleid is essentieel en draagt bij aan een goede inbedding binnen de betrokken organisaties. Lees meer op: www.combinatiefunctiesonderwijs.nl.

Aan de slag met combinatiefuncties

Gemeenten spelen een centrale rol bij de inzet van combinatiefuncties. Brede scholen/IKC’s die willen starten met een combinatiefunctie kunnen bij hun gemeente vragen naar de mogelijkheden: Wat gebeurt er al binnen de gemeente? Geef ook aan wat de school (in samenwerking met een andere partij) zou willen bereiken. Ruim 370 gemeenten nemen deel aan de regeling. In de meicirculaire van he gemeentefonds is na te gaan welke en voor hoeveel fte de gemeente participeert.

Lees hier concrete stappen en aanbevelingen en tips

Enkele tips:

 • Maak gebruik van ervaringen van anderen.
 • Stem wederzijdse verwachtingen tussen betrokken partners goed af.
 • Bepaal waar behoefte aan is: waar kan de combinatiefunctionaris meerwaarde bieden?
 • Zorg voor goed werkgeverschap.
 • Zorg voor inbedding, continuïteit en borging.
 • Ga voor kwaliteit boven kwantiteit.

Bronnen: