Arbeidsvoorwaarden

Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal hebben ieder een eigen cao. Dit betekent verschillen in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden: salaris, werktijden en scholingsmogelijkheden. Een medewerker kan daardoor te maken krijgen met twee contracten en daarmee twee cao’s. Er kan ook één formele werkgever aangewezen worden, zoals bij de combinatiefunctie. De cao van de formele werkgever is dan vaak leidend. Bij combinatiefuncties kan ontheffing worden aangevraagd om een van de van toepassing zijnde cao buiten werking te laten verklaren. Wettelijk gezien is volledige integratie van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk nog niet mogelijk.

Het gekozen organisatie en bedrijfsmodel bepaalt grotendeels de contractvorm van medewerkers. Als voorbeeld noemen we:

  1. De medewerker met twee arbeidsovereenkomsten en twee cao’s: één bij het schoolbestuur en één bij de werkgever kinderopvang.
  2. De medewerker met één arbeidsovereenkomst en detachering/uitleen naar de andere werkgever. Voor de medewerker betekent dit één cao. Win in deze situatie altijd fiscaal advies in, met oog op de BTW-verplichtingen.
  3. De combinatiefunctionaris op basis van de Brede impuls combinatiefuncties. Hierbij geldt één contract en daarmee één cao en eenduidige In de cao po staan expliciet bepalingen voor het benoemen van combinatiefunctionarissen op basis van de Brede impuls combinatiefuncties.

Bron: Relatie met omgeving – Integraal kindcentrum- Uitgave VKO, februari 2012

Arbeidsverhoudingen

Hiermee bedoelen we op de positie van medewerkers in de organisatie en relatie met collega’s, de stijl van leidinggeven en overlegvormen waaraan wordt deelgenomen. Voor medewerkers die werken in een brede school/IKC wijzigen de arbeidsverhoudingen. Medewerkers zullen intensiever samenwerken in en om de school. Medewerkers van de kinderopvang kunnen ingezet worden voor onderwijsondersteunende taken. Onderwijspersoneel kan werkzaamheden voor de eigen leerlingen in de kinderopvang verrichten. Dit vraagt andere competenties en zorgt voor andere arbeidsverhoudingen. Ook kan dit weer invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden.

Integratie van personeel

De mate waarin medewerkers in brede scholen/IKC’s zijn geïntegreerd loopt sterk uiteen, zo blijkt uit het jaarbericht brede scholen en IKC 2013. Er bestaan verschillende varianten:

  1. Geen onderscheid tussen onderwijs en opvang personeel: één team voor onderwijs en BSO.
  2. Incidenteel uitwisselen van personeel.
  3. Aparte teams, geen uitwisseling van personeel, wel gezamenlijke werkgroepen.

Samenwerken is essentieel binnen brede scholen/IKC’s. Enige mate van integratie is een must voor het succes. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke teamkamer, het uitwisselen van kennis, periodiek brede school/IKC-overleg of sector overstijgende thema of werkgroep overleggen.

Detachering, kosten voor gemene rekening, uitleen

Er zijn verschillende manieren om het werkgeverschap te regelen. De keuze hangt af van meerdere factoren en kan bij brede scholen/IKC’s verschillend uitpakken.

Enkele verschillen op een rij:

Kosten voor gemene rekening   Hierbij bepalen partijen vooraf de verdeelsleutel van kosten. Er mag achteraf geen verrekening plaatsvinden van werkelijke kosten. Leg afspraken vooraf ter goedkeuring voor aan de regionale belastingdienst. Eisen vanuit de belastingdienst zijn:

  • de kostenverdeelsleutel is vooraf vastgesteld;
  • er is geen tussentijdse aanpassing van de verdeelsleutel;
  • het betreft alle kosten, ook na-ijlende kosten;
  • de medewerker staat onder toezicht en leiding van beide organisaties.

Detachering : De uitlener brengt de kosten voor medewerkers in rekening bij de inlener. In beginsel is hier BTW over verplicht. Wettelijk geregeld onderwijs is vrijgesteld van BTW.

Regel vooraf hoe je met mensen en middelen schuift. Met een juiste formulering is bij het inzetten van onderwijspersoneel op een andere locatie vrijstelling te realiseren op basis van jurisprudentie en regelgeving.