Activiteiten en programmering

Een paar naschoolse activiteiten of projecten maken nog geen brede school. Een brede school biedt een samenhangend geheel aan activiteiten. Die activiteiten worden gekozen op basis van

 • de (omgevings-)analyse,
 • de behoeften, vragen en wensen van kinderen ( en hun ouders) en
 • de visie met de daaruit geformuleerde doelstellingen.

Meerdere activiteiten samen vormen op die manier een breed en samenhangend aanbod.

Bij het bepalen van een programma gaat het om het vertalen van doelen naar concrete activiteiten.

Activiteiten kunnen zich ook op meerdere doelen tegelijk richten. Dan wordt de ene activiteit functioneel en praktisch gecombineerd met de andere. Voorbeelden hiervan zijn het kinderpersbureau of samen koken. Met een kinderpersbureau kan aan de volgende doelen worden gewerkt:

 • werken aan taalontwikkeling en taalachterstanden. Kinderen houden interviews, bereiden deze voor en schrijven en/of redigeren.

Voor samen koken kan aan doelen worden gewerkt als:

 • verbeteren van de sociale ontwikkeling, terugdringen van conflicten, leren samenwerken;
 • verbeteren taalontwikkeling, begrijpend lezen;
 • vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen;
 • bevorderen van een gezonde leefstijl.

Als de verschillende activiteiten op een rij worden gezet, komt een rooster van activiteiten en diensten tot stand. Zo ontstaat een programma voor de brede school.

Het ontwikkelen van een programma

Een programmering ‘groeit’ in de loop der jaren. De eerste aanzet vergt inspanning, daarna is het vooral een kwestie van onderhoud. Het is een taak van de directie of locatiemanager om jaarlijks per locatie een werkplan (ook wel activiteitenplan) vast te stellen. In het werkplan is aangegeven welke activiteiten er zijn in de brede school. Bij meer ervaring en meer continuïteit in de samenwerking, kan dit ook een tweejaarlijks plan worden.

Een voorbeeld van een werkplan

 • De buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 15.00 – 18.30 uur .
 • Alle kinderen die overblijven worden op school tussen 12.00 en 13.30 uur opgevangen door medewerkers van de buitenschoolse opvang.
 • Het maatschappelijk werk komt maandag van 9.00 – 13.00 uur en heeft gesprekken met kinderen.
 • Iedere eerste dinsdagochtend van de maand is er een inloopuur bij de peuterspeelzaal met een medewerkster van de GGD.
 • In de maanden september, oktober en november is er op maandagmiddag van 15.30 – 17.00 uur judo voor de leerlingen van groep 3 tot en met 5.
 • In oktober start welzijn de cursus ‘Opvoeden zó’ voor minimaal twaalf ouders op maandag- avond van 20.00-21.00. Er zijn 12 bijeenkomsten Het gezamenlijk Sinterklaasfeest wordt op 5 december van 12.00-15.00 georganiseerd door welzijn in het buurthuis.

Bij het jaarlijks vaststellen van het activiteitenaanbod gaat het niet alleen om uitbreiden. . Uitbreiden kan goed zijn, maar is niet altijd beter. Nieuwe activiteiten moeten wel bijdragen aan de brede school doelstellingen. Ook moet de brede school organisatie voldoende toegerust zijn om het aantal activiteiten uit te voeren. Dat geldt zowel voor de bemensing als voor beschikbare ruimtes en financiën.

Streef bij de ontwikkeling van een programmering naar een combinatie van vraag- en aanbodgericht werken.
Natuurlijk is het goed om de behoeften van de doelgroep te peilen en daarbij aan te sluiten. Maar put ook uit de eigen expertise van professionals. Houd rekening met de brede school doelstellingen en met praktijkervaringen.

voorbeelden

Voorbeelden van activiteitenprogramma’s in zogenaamde ‘activiteiten ladders’.